Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij schriftelijke overeenkomst geschieden onze verkopen of leveringen aan volgende voorwaarden:
 

1. 

Identiteit van de ondernemer

Milk and Magic - Ramdesign bv

Hans Van Grinderbeek

Groenstraat 106 b 302

3001 Heverlee - België

ON BE0474 786 987

2.

De prijzen vermeld op de site zijn richtprijzen geldig op datum van uitgifte; deze prijzen kunnen door ons op elk ogenblik, zonder voorafgaande mededeling, worden aangepast.

3.

Verzendingen gebeuren op risico en kosten van de klant, tenzij anders vermeld. Elke bezwaar of opmerking tegen onze rekeningen of onze goederen moeten uiterlijk binnen de zeven dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ingediend worden om ontvankelijk te zijn.

4.

Bij beschadigde zendingen moet de klant dit noteren op de transportdocumenten. Eventuele klachten in verband met de levering dienen schriftelijk binnen 48 uur na levering gemeld te worden.

5.

Leveringstermijnen zijn richtgevend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of volledige annulering van de aankoop of tot enige schadeloosstelling.

6.

Geen enkele terugzending kan plaats vinden zonder onze schriftelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt enkel franco ons magazijn, op kosten van de zender, op risico klant. Wanneer de klacht wordt aanvaard, zijn wij gerechtigd de gebrekkige goederen te vervangen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding. Zie ook ons retourbeleid

7.

Herstellingen of vervangingen onder garantie gebeuren af winkel te Heverlee.

8.

Verkoop via de webshop gebeurt met voorafbetaling. Bij niet betaling worden de goederen niet verzonden.

9.

Bij verkoop op factuur: Al onze facturen zijn betaalbaar bij de ontvangst van de goederen. Bij niet betaling op de vervaldag zal de koper in gebreke zijn gesteld door het louter verlopen van de eerste maand na factuurdatum. In dit geval zal de verschuldigde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en een interest verschuldigd zijn van 1.50% per maand of gedeelte van de maand vertraging, vanaf de vervaldag. Bovendien zal elke som die onbetaald is gebleven 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van een herinneringsbrief, van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 25 euro bij wijze van forfaitaire en onherleidbare vergoeding.

10.

Alle inningskosten vallen ten laste van de koper.

11.

Alle goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen. Bij gebrek aan betaling na de vervaldag mag de verkoper de verbintenis verbreken van rechtswege. De koper is gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 33% van de prijs naast alle materiële schade en/of minwaarden te vergoeden.

12.

Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank te Leuven bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze transacties.

13 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.